diaconie – beleidsplan

Beleidsplan diaconie

Beleidsplan diaconie PKN gemeente Kedichem 2018 – 2021

Inleiding
Bij diaconaat gaat het altijd om situaties waarbij de persoonlijke levensomstandigheden, de basisbehoeften van mensen in het geding zijn. Dit zijn vrij vertaald naar de werken van barmhartigheid de behoefte aan voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid en geborgenheid en enig toekomstperspectief. Ook in situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “ gerechtigheid” een rol spelen, kan het diaconaat een rol spelen.

Algemeen
De bedoeling van dit Beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en doelstellingen van de diaconie.

Vanouds heeft de diaconie binnen de gemeente als taak de zorg voor de armen in de gemeente. In de kerkorde worden deze en andere taken duidelijk omschreven.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid waar onrecht plaatsvindt.

De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven en roepen ze daarom op
– te geven in vrijmoedigheid;
– tot voorbede;
– om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen aan de naaste in nood.

De diaconie is niet alleen op financiële wijze bezig. De diaconie kan ook op een niet-financiële manier hulp bieden bij allerlei problemen die mensen tegenkomen. Voorbeelden hiervan zijn: organiseren van ouderenbijeenkomsten, uitdelen van kerstattenties aan ouderen en langdurige zieken, coördineren van vervoer in bijzondere situaties, begeleiden bij het invullen van papierwerk voor degene die dit niet meer voor elkaar krijgen etc.

De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke 4 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.

Organisatie
Kedichem is maar een kleine gemeente. Het college van diakenen, ook wel diaconie genoemd, telt daarom 2 diakenen. De taakverdeling binnen het college van diakenen is momenteel als volgt:
– Voorzitter/secretaris
– Penningmeester
De diakenen worden bevestigd voor een periode van 4 jaar.

Tijdens de reguliere diensten probeert er altijd een diaken in functie aanwezig te zijn. Ook is het streven dat er bij trouw- en rouwdiensten een diaken in functie aanwezig.
Tijdens de diensten zijn de diakenen verantwoordelijk voor de rondgang van de collectes en de telling van de opbrengst van munt- en papiergeld.
De opbrengst van het munt- en papiergeld wordt genoteerd op de tellijst, waarna ondertekening van dit document plaats vindt door een lid van de diaconie en een ander lid van de kerkenraad. Het munt- en papiergeld wordt afgestort door een daarvoor gemachtigde administrateur.

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad worden beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie de kerkenraad over de activiteiten die ze ontplooit.

Nadat de jaarcijfers besproken en goedgekeurd zijn door de kerkenraad worden deze uitgereikt aan de gemeenteleden en besproken tijdens een jaarlijkse gemeentebijeenkomst.

De vijf pijlers van de diaconie
In al haar activiteiten richt de diaconie zich op een vijftal pijlers:
1. Het dorp. Door aandacht te hebben voor jongeren, zieken, ouderen en individuele gemeenteleden die hulp nodig hebben.
2. De regio/de plaatselijke gemeente. Door doelen te ondersteunen, die zicht richten op specifieke hulpvragen binnen de regio.
3. Landelijk en wereldwijd diaconaat. Door doelen te steunen met een uitwerking op landelijk niveau of elders in de wereld.
4. Projecten. Door ieder jaar een van de projecten van Kerk in Actie te ondersteunen. Bij voorkeur over meerdere jaren.
5. Noodhulp. De diaconie is zeker bereid om extra bijdragen te leveren, wanneer er sprake is van rampen met grote humanitaire gevolgen.

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:
– Wekelijkse collectes bij de erediensten. In de erediensten zijn er tijdens iedere dienst in principe twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede rondgang is bestemd voor de diaconie.
– Extra collectes, met een specifiek doel. Een keer per maand is er een extra collecte bij de uitgang. Deze collectes hebben een specifiek diaconaal doel, waarbij we de diaconale kalender van de PKN volgen.
– Particuliere bijdragen en giften
– Opbrengsten uit bezittingen. De diaconie beschikt over enkele percelen grond, die verpacht worden. Ook is er in 2009 een lening verstrekt, waarover rente en aflossing wordt ontvangen. En is er een klein bedrag belegd (Oikocredit), waarover dividend wordt ontvangen.
– Tot slot ontvangt de diaconie geld via speciale acties, zoals de kerstcollecte.

De uitgaven van de diaconie bestaan, buiten de extra doorzendcollectes, uit:
– Gemeentelijke diaconale activiteiten. De diaconie verzorgt attenties (bloemen) voor zieken, jarigen (80+) en nieuw ingekomen, organiseert de jaarlijkse kerstviering voor ouderen, verzorgt attenties voor vrijwilligers en ondersteunt de activiteiten van de zondagsschool.
– Ondersteuning van een aantal regionale doelen. Er zijn een aantal regionale doelen die een geldelijke bijdrage van de diaconie ontvangen.
– Ondersteuning van een project van Kerk in Actie. Dit betreft een project elders in de wereld en wordt door de diaconie ieder jaar opnieuw geselecteerd.
– Incidentele bijdragen aan rampen.
– Diaconaal quotum. Dit quotum is een verplichte bijdrage voor het landelijk diaconaal werk.
– Tot slot is de diaconie altijd bereid om ondersteuning te bieden bij individuele hulpvragen uit het dorp.

De doelen, organisaties en fondsen worden op verschillende niveaus gesteund, plaatselijk, regionaal en landelijk. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld welke organisaties en instellingen een bijdrage of een opbrengst uit een collecte ontvangen. Voordat we overgaan tot ondersteuning van een bepaald doel / instelling willen we graag een positief antwoord hebben op de volgende vragen:
– Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht?
– Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming?
– Voldoet de instelling aan landelijke keurmerken en zijn het betrouwbare organisaties (ANBI status)?

Het beleid is er op gericht om jaarlijks tenminste datgene uit te geven wat als inkomsten binnenkomt. De begroting van de diaconie en de specifieke doelen, worden jaarlijks tijdens een gemeentebijeenkomst besproken.

Voor informatie over de specifieke doelen die ondersteund worden, kunt u zich wenden tot een van de diakenen.

Speerpunten diaconie in 2018 – 2021

Los van de hierboven genoemde doelen die de diaconie de jaarlijks zal herijken, hebben we de volgende speerpunten benoemd, die de zichtbaarheid en het belang van het diaconaat ondersteunen:

Betrokkenheid gemeente
De Diaconie vindt het belangrijk om de gemeente nauw te betrekken bij de verschillende pijlers. Diaconaat is immers een opdracht voor ieder gemeentelid. We willen dit doen door de gemeente meer te betrekken bij de doelen die we ondersteunen. Tijdens de bespreking van de begroting zullen we de gemeenteleden uitnodigen mee te denken over de doelen van dat jaar.

Daarnaast is het zo dat veel vrijwilligers al op een of andere wijze betrokken zijn bij het werk van de diaconie, door bijvoorbeeld ouderen, zieken en nieuw ingezetenen te bezoeken. En door voor de diaconie een luisterend oor te zijn voor hulpvragen die in het dorp leven.

Ouderen en ziekenzorg
Hoewel het initiatief rond het zorghuis te risicovol was voor de gemeente om daarin een trekkende rol te vervullen, dragen wij dit initiatief vanuit de diaconie een warm hart toe en zullen het initiatief vanuit de diaconie waar mogelijk ondersteunen.

Jongeren
Er komen weinig kinderen naar de kerk of zondagsschool en het aantal neemt ieder jaar af. Ondanks dat is de diaconie van mening dat we de kinderen en jongeren niet links moeten laten liggen.
Vanuit de diaconie blijven we daarom de zondagsschool de komende jaren financieel ondersteunen.
Ook zullen we onderzoeken of we jongeren kunnen betrekken bij diaconale activiteiten, zoals de voedselbank.

Kerk in actie
Tot nu toe wordt er jaarlijks één project van Kerk in actie financieel ondersteund. Kijkend naar de financiële reserves van de diaconie, is de diaconie van mening dat we meer kunnen doen. De diaconie wil een 2e project gaan ondersteunen en daar ook in de komende 4 jaar middelen voor reserveren.

Oikocredit
Geld van de diaconie op de spaarrekening houden levert tegenwoordig weinig meer op. In het kader van benut je talenten goed (in dit geval onze Euro’s), wil de diaconie extra investeren in Oikocredit. Hiermee ondersteunen we de verstrekking van micro kredieten en maken we het voor mensen in ontwikkelingslanden mogelijk om hun dromen te realiseren.