kerkelijke gemeente – beleidsplan

Beleidsplan 2020 – 2024: “Geloven in Kedichem!”

Op eigen kracht verder

Wij zijn er voor het dorp en dat willen we blijven uitdragen, daarom ook het motto van dit beleidsplan: Geloven in Kedichem. Kedichem is het dorp waar we ons geloof belijden. We doen het in het dorp, met het dorp en voor het dorp.

De gemeente gaat de komende jaren op eigen kracht verder. Een fusie zou leiden tot het uiteenvallen van de gemeente. Ook landelijk komt men terug van het idee dat fusies de beste oplossing zijn om krimp in gemeenteleden en ambtsdragers op te vangen. In de nieuwe kerkorde hoeft een gemeente nog maar minimaal 3 ambtdragers te hebben, mits er naast de kerkenraad ook commissies bestaan ter ondersteuning van de kerkenraad. Daarnaast zijn er andere manieren om schaarste op te vangen, door samen met andere gemeenten diaconale- of beheertaken op te pakken of door gezamenlijk activiteiten te organiseren. In de komende jaren gaan we actief met gemeenten om ons heen onderzoeken waar we op thema’s kunnen samenwerken, maar met behoud van onze zelfstandigheid.

Uitgangspunt voor het beleid voor de komende jaren is meer ruimte voor pastoraat en gemeenteopbouw. We willen investeren in de gemeente, in de mensen, in ons dorp. Hoop putten uit de mooie dingen die we zien gebeuren, zoals de kinderen die er opeens zijn op zondagochtend en de cantorij met 9 leden. We moeten durven experimenteren, niet vanuit het idee dat dit direct meer kerkbezoek oplevert, maar dat we daarmee een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd of zingevingvraagstukken waar volwassenen en ouderen zich mee bezig houden. Naar verwachting zal dit na enige tijd ook leiden tot meer kerkbezoek.

De erediensten

De invulling van de erediensten zal herkenbaar blijven. In het aanbod van predikanten zal zoveel als mogelijk de diversiteit van de gemeente (van vrijzinnig tot confessioneel) tot uitdrukking blijven komen. Misschien is het op termijn nodig om het aantal diensten te beperken als gemiddeld aantal bezoekers verder afneemt of als we onvoldoende passende predikanten kunnen vinden die diensten voor hun rekening willen nemen. De hoop is dat door het investeren in pastoraat en gemeenteopbouw, gemeenteleden die nu niet meer komen weer meer actief worden en ook meer jongere gemeenteleden bereikt worden. Voor de zomerperiode en speciale perioden in het kerkelijk jaar (bijv. de stille week) zal onderzocht worden of het haalbaar diensten gezamenlijk met andere gemeenten (bijv Arkel) te organiseren.

Pastoraat en gemeenteopbouw

Op dit moment bestaan de activiteiten op het gebied van pastoraat en gemeenteopbouw uit:

 • Bijstand in het pastoraat (6 uur/week ingevuld door een emeritus predikant)
 • Aandacht voor ouderen en zieken in het dorp.
 • Een beperkt aantal keer een gesprekskring
 • De kerstviering voor ouderen en de sobere maaltijd in de 40 dagen tijd
 • Ondersteuning van de zondagsschool, zowel financieel als door ze ruimte te geven binnen de erediensten (bijv. de kerstviering).

Met een extra (financiële) impuls wordt het mogelijk dit uit te breiden met bijvoorbeeld:

 • Voor gemeenteleden, dorpelingen en bijvoorbeeld ook gasten van het zorghuis starten met een tweewekelijkse “koffie met een oortje”. Een gelegenheid om elkaar onder het genot van een kop koffie te spreken, in de kerk en in aanwezigheid van de te werven emeritus predikant of kerkelijk werker (zie verder). Een keer per maand met een specifiek thema of activiteit/workshop.
 • Bezoekwerk aan gemeenteleden waarmee we het contact hebben of dreigen te verliezen
 • Inhoudelijke ondersteuning van de zondagschool
 • Met behulp van het aanbod van JOP organiseren van activiteiten voor jongeren (bijv. tijdens de 40-dagen tijd).
 • Twee keer per jaar organiseren we een excursie met een kerkelijk/spiritueel tintje
 • Een maandelijkse gesprekskring

Samen met de nieuwe emeritus predikant of kerkelijk werker en vrijwilligers uit de gemeente die hieraan willen bijdragen, zal aan deze en/of wellicht ook andere initiatieven verder invulling gegeven worden. Aan het realiseren van bovengenoemde activiteiten zijn kosten verbonden, zoals het verwarmen van het kerkgebouw. Hiervoor zullen passende oplossingen voor gezocht worden, ofwel binnen de begroting ofwel via een financiële bijdrage.

Diaconaat

Met betrekking tot de diaconale activiteiten blijft het vorig jaar geaccordeerde beleid van kracht. Wel zal onderzocht worden of bepaalde diaconale activiteiten samen opgepakt kunnen worden met een buurgemeente.

Professionele ondersteuning

We zetten in op uitbreiding van het aantal uren van 6 naar

 • 8 uur per week bijstand in het pastoraat door een emeritus predikant met aanvullend de wens dat deze als gastpredikant diensten ingevuld of
 • 10 uur per week aanstelling van een kerkelijk werker, waarbij het maandelijks voorgaan in de eredienst is inbegrepen.

Kiezen tussen een emeritus predikant of kerkelijk werker is een fundamentele keuze. Met de keuze voor een kerkelijk werker zijn hogere kosten gemoeid (andere salariëring). Daar tegenover staat dat een kerkelijk werker naar verwachting de kloof tussen de generaties beter kan dichten. Er zijn weinig betrokken gemeenteleden beneden de 55 jaar. Daarnaast is het belangrijk om de jeugd die zich meldt positief te benaderen en wellicht daarmee weer nieuwe jeugdigen (en hun ouders) te betrekken.

Een belangrijke taak de toekomstige emeritus predikant of kerkelijk werker is dat deze een spin in het web is, verbindend werkt en de samenhang bevordert tussen het dorp (school, verenigingen, …) en de kerkelijke gemeente.

 Het kerkgebouw

Een goed functionerend kerkgebouw is belangrijk en versterkt de saamhorigheid. Maar gebleken is dat de discussie over de verbouwingen kan werken als een splijtzwam en tot conflicten tussen gemeenteleden. Toetssteen voor de verbouwingsplannen is dat deze nadrukkelijk bijdragen aan saamhorigheid en een beter benutbaar gebouw voor andere activiteiten dan alleen de erediensten.

De renovatie/verbouwing van de kerk wordt met dit in het achterhoofd doorgezet. De vergunning voor verbouwing van het kerkgebouw is aangevraagd en we verwachten de verbouwing van de kerk in de zomer van 2020 te realiseren.

Deze beleidsnota is behandeld en goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van december 2019 en besproken met de gemeente tijdens het gemeenteberaad van 12 januari 2020.