diaconie – begroting

begroting begroting
2018 2017
baten
baten onroerende zaken €    6.500,00 €  4.800,00
rentebaten en dividenden €    1.766,00 €  2.216,00
bijdragen levend geld €    2.100,00 €  2.025,00
door te zenden collecten €       450,00 €     760,00
Totaal baten €  10.816,00 €  9.801,00
lasten
lasten overige eigendommen €    3.000,00 €  2.275,00
lasten kerkdiensten, catechese, etc. €       810,00 €     710,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €       600,00 €     495,00
kosten beheer en administratie en bankkosten €       270,00 €     380,00
diaconaal werk plaatselijk €    1.964,00 €  2.150,00
diaconaal werk regionaal / landelijk €    1.480,00 €  1.380,00
diaconaal werk wereldwijd €    2.692,00 €  2.471,00
Totaal lasten €  10.816,00 €  9.801,00
Resultaat (baten – lasten) €         0,00 €         0,00