kerkelijke gemeente – beleidsplan

Beleidsnota Hervormde Gemeente Kedichem (P.K.N.) 2013–2018.

Beleid maken is keuzes maken voor de toekomst.
De vraag is hierbij: Wat kunnen we met menskracht, financiële en andere middelen en wat zijn onze prioriteiten ?

 

Organisatie.

Deze bestaat uit gemeenteleden en een kerkenraad. De kerkenraad bestaat momenteel uit 8 personen ( 1 predikante, 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen). Dit is de door de P.K.N. voorgeschreven minimale bezetting voor een kerkenraad, maar wordt voor dit moment voor Kedichem als voldoende beschouwd.
Voor pastoraal werk in onze gemeente is een predikant voor 6 uur per week in dienst.
De functie van voorzitter wordt momenteel vervuld door de predikante.

 

Gemeente-zijn in deze tijd.

In stand houden van de erediensten. Geestelijke steun bieden aan mensen, die dit nodig hebben. Ontwikkelen en – zo nodig – ondersteunen van activiteiten, die de gemeente levend houden en zo mogelijk een ieder daartoe de ruimte geven.
Open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We proberen de gemeenteleden zo veel mogelijk bij een en ander te betrekken, zodat een ieder weet: Ik hoor erbij en tel mee ! Bovenstaande vraagt onze aandacht voor de komende jaren.

 

Apostolaat.

In eredienst, gesprekken, catechisatie enz. het evangelie van Jezus Christus belijden en proberen daaraan gestalte te geven in ons dagelijks leven.
Dit proberen we een ieder op zijn/haar eigen manier en zo nodig elkaar ondersteunend.

 

Diaconaat.

Op plaatselijk, regionaal, nationaal en wereldwijd niveau dienstbaar zijn waar nodig en mogelijk. Zie hiervoor ook de beleidsnota van de diaconie.

 

Vorming en toerusting.

Door een ieder moet getracht worden hiervoor tijd vrij te maken.

 

Jeugd- en jongerenwerk.

Dit vergt speciale aandacht:
1e Om de gemeente levend te houden.
2e Om te trachten een evenwichtiger leeftijdsopbouw te verkrijgen.

 

Pastoraat.

Dit berust bij een predikante, die ca. 6 uur per week in onze gemeente werkzaam is.
Dit is gezien de financiële situatie van de gemeente op dit moment het maximaal
haalbare. Bij verandering van de gemeenteopbouw en/of de financiële situatie zal dit aangepast worden.

 

Beheer.

Dit berust bij het college van kerkrentmeesters na overleg met de kerkenraad. Als de gemeenteleden met dezelfde inzet het werk financieel blijven steunen voorzien de kerkrentmeesters geen financiële problemen en behoeven de gemeenteleden niet gevraagd worden extra steun te verlenen. Zie verder het beleidsplan kerkrentmeesters.

 

Erediensten.

Wekelijks één dienst met minimaal 4 keer per jaar viering van het Heilig Avondmaal.

Wat het bezoekersaantal betreft verwacht de kerkenraad dat dit langzaam terug zal lopen tengevolge van de vergrijzing van de gemeente en onvoldoende aanwas van jongeren.
Van het totaal aantal ingeschrevenen komt ca. ¼ deel regelmatig in de eredienst.
Het preekrooster is, dankzij de bereidheid van diverse gastpredikanten om voor te gaan en de inzet van een ouderling speciaal belast met preekvoorziening, vol te krijgen.
De huidige vrijheid in de vorm van de eredienst dient gehandhaafd te blijven, daar we
steeds andere voorgangers hebben.
Bij bijzondere diensten werken verschillende geledingen mee , bijv. de vouwenvereniging, de zondagsschool en de cantorij.
Bij jeugddiensten wordt aan jongeren gevraagd deze mede te organiseren en mede uit te voeren. Ook in de toekomst moeten we ieder de gelegenheid geven zijn / haar inbreng naar voren te brengen en we zullen proberen daarmee wat te doen.

 

Deze beleidsnota is behandeld en goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van
15 januari 2013.